Telefon: 0241-61137

Affärsidé

  • Att erbjuda samt att möta kundernas krav avseende leveranstider, kvalitet, pris och service genom en modern och effektiv organisation samt kvalitetsinriktad maskinpark.
  • Att utföra maskinbearbetning, efterbearbetning och kvalitetskontroll av detaljer och komponenter för olika industriföretag, med en flexibilitet mellan små och stora serier samt enkla och komplicerade detaljer.

Kvalitetspolicy

Bolaget E Liss & Co AB:s policy är att producera samt marknadsföra produkter och tjänster av sådan kvalitet att våra kunders förväntningar blir till fullo uppfyllda samt ett åtagande att uppfylla krav och att ständigt arbeta med förbättringar.

Detta förutsätter produkter och tjänster med korrekt och jämn kvalitet i alla led.

Vårt kvalitetssystem innebär ett åtagande för alla anställda. All personal skall ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att uppfylla policyn i samband med alla arbetsmoment.

Miljöpolicy

Det övergripande målet för miljö- och brandskyddsarbetet i vår verksamhet vid E Liss & Co AB är att säkerställa en miljö som inte utsätter medarbetare/ arbetstagare/ byggnader och utrustning/ yttre miljö för ohälsa/ skada och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Ett aktivt och rätt bedrivet miljöarbete förebygger ohälsa och olycksfall samt främjar samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.

Vi ska arbeta för

  • att minska vår miljöbelastning från energiförbrukning, materialtransporter, råvaruspill och deponiavfall i förhållande till vår omsättning
  • att skydda miljön
  • att förebygga föroreningar
  • att uppfylla gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet
  • att ständigt förbättra miljöledningssystemet

Arbetsförhållandena bör anpassas till våra medarbetares olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren bör ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Stäng meny